Home > Nieuws > Nieuws

Nieuws

lg2122

Nieuwsbrief 2 Leergang Pensioenrecht 2021-2022

De Ombudsman pleit ervoor dat zowel de fiscale als de sociale inhoudingen automatisch en sneller aangepast worden voor alle pensioenen na een overlijden van de echtgenoot. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het ďonly once principleĒ verwoord in de wet van 5 mei 2014. Volgens dit principe moet zo veel mogelijk hergebruik worden gemaakt van gegevens die reeds beschikbaar zijn in de authentieke bron.

Wil u meer hierover weten, lees dan de bespreking op pagina 22 van de nieuwsbrief


lg2122

Nieuwsbrief 1 Leergang Pensioenrecht 2021-2022

Wanneer een gepensioneerde onterecht een pensioenbedrag ontvangen heeft vraagt de pensioendienst soms aan de gepensioneerde een hoger bedrag terug te storten (bruto pensioenbedrag) dan hij ontvangen heeft (netto pensioenbedrag).

De op het pensioen ingehouden bedrijfsvoorheffing die de gepensioneerde niet ontvangen heeft moet hij vaak ook aan de pensioendienst terugbetalen. De Ombudsman Pensioenen wijst gepensioneerden erop dat de gepensioneerden in bepaalde gevallen kunnen vragen enkel het netto pensioenbedrag, dat ze effectief ontvangen hebben, te moeten terugbetalen.

Wil u weten wanneer enkel het netto bedrag moet terugbetaald worden, lees dan de toelichting


Nieuwsbrief 4 Leergang Pensioenrecht 2020-2021

De bijdrage van de Ombudsman Pensioenen in de 3de Nieuwsbrief van het academiejaar 2020-2021 gaat over de problematiek van de regularisatie studieperiode van een aanvullende studie.

Na bemiddeling door de Ombudsman kunnen de diploma’s van aanvullende studies toch geregulariseerd worden. Wie in het verleden een weigering ontvangen heeft, wordt door ons aangeraden om een herziening aan te vragen.

De toelichting bij deze bemiddeling vind je terug op pagina 16 van het juridisch tijdschrift van de KU Leuven: Nieuwsbrief 4 Jaargang 2020-2021


Nieuwsbrief 3 Leergang Pensioenrecht 2020-2021

De bijdrage van de Ombudsman Pensioenen in de 3de Nieuwsbrief van het academiejaar 2020-2021 gaat over de problematiek van de uitbetaling van het gezinspensioen tijdens een periode van afzonderlijk adres door gezinshereniging.

De toelichting bij deze bemiddeling vind je terug op pagina 21 van het juridisch tijdschrift van de KU Leuven: Nieuwsbrief 3 Jaargang 2020-2021


Het jaarverslag 2020 is er. Hieronder kan je het doorbladeren. Downloaden geheel of per hoofdstuk kan je hier.


Persbericht

Resolutie over de toegang tot internet als een basisbehoefte die specifieke rechtsbescherming vereist

De leden van het Belgische netwerk van ombudsmannen (het Permanent overleg Ombudslui, kortweg POOL) hebben een resolutie aangenomen waarin zij de federale, regionale en lokale overheden oproepen om de nodige maatregelen te treffen om de toegang tot internet te beschouwen als een basisbehoefte, net zoals de distributie en levering van water, aardgas- en elektriciteit. Lees meer >>>


Nieuwsbrief 2 Leergang Pensioenrecht 2020-2021

Het woordje van de Ombudsman Pensioenen in de 2de Nieuwsbrief van het academiejaar 2020-2021 gaat over de problematiek van een geldig bigaam huwelijk en de gevolgen hiervan op de Belgische openbare orde.

De toelichting bij deze bemiddeling vind je terug op pagina 17 van het juridisch tijdschrift van de KU Leuven: Nieuwsbrief 2 Jaargang 2020-2021


Nieuwsbrief 1 Leergang Pensioenrecht 2020-2021

Het woordje van de Ombudsman Pensioenen in de 1ste Nieuwsbrief van het academiejaar 2020-2021 gaat over de foutieve berekening van het vakantiegeld bij bepaalde pensioendossiers met een pensioencomplement hypotheekbewaarder.

De toelichting bij deze bemiddeling vind je terug op pagina 14 van het juridisch tijdschrift van de KU Leuven: Nieuwsbrief 1 Jaargang 2020-2021


cor3

Pensioenen en corona - Drie tips van de Ombudsman

1) Let op wanneer je als zelfstandige een vrijstelling van bijdragen gevraagd en verkregen hebt ingevolge een tijdelijke moeilijke financiŽle situatie door corona. Hou er rekening mee dat deze periode geen pensioenrechten opent en niet in aanmerking komt om te zien of je vervroegd met pensioen kan gaan!

Aan een zelfstandige in een tijdelijke moeilijke financiŽle of economische situatie wordt de mogelijkheid geboden om een vrijstelling van sociale bijdragen te vragen. Van deze optie zullen vermoedelijk heel wat zelfstandigen gebruik maken gelet op de coronacrisis. Zeker de zelfstandigen die een overbruggingsrecht krijgen (de uitkering die je krijgt omdat de overheid verplicht jouw zaak geheel of gedeeltelijk te sluiten of omdat, ook al verplichtte de overheid dit niet, je genoodzaakt was de activiteit voor tenminste 7 dagen te onderbreken).

Deze zelfstandigen blijven voor de periode dat ze de vrijstelling van bijdragen vragen wel gedekt voor de ziekteverzekering en de gezinsbijslag. Doch ze openen later geen pensioenrechten voor de periode dat ze de vrijstelling van bijdragen krijgen. De periode waarvoor je een vrijstelling van bijdragen hebt gekregen telt ook niet mee om na te gaan of je vervroegd met pensioen kan gaan.

Om vervroegd met pensioen te gaan moet je immers een voldoende lange loopbaan bewijzen: zo kan je vervroegd met pensioen op 63 jaar als je een loopbaan hebt van 42 jaar, op 61 jaar als je een loopbaan hebt van 43 jaar en op 60 jaar als je een loopbaan hebt van 44 jaar. Een jaar tewerkstelling als zelfstandige telt als jaar om vervroegd met pensioen te gaan mee als je voor tenminste twee kwartalen van dat jaar (is een half jaar) sociale bijdragen betaald hebt. Dus wie bijvoorbeeld voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 september 2020 vrijstelling van bijdragen gevraagd en gekregen heeft omdat hij het tijdelijk financieel moeilijk had gelet op de coronacrisis, heeft ťťn jaar minder dat in aanmerking komt om vervroegd met pensioen te gaan.

De Ombudsman Pensioenen ontvangt regelmatig klachten van zelfstandigen die een vrijstelling van bijdragen gevraagd en gekregen hebben gezien hun tijdelijke moeilijke financiŽle situatie. Jaren later wanneer ze met pensioen gaan komt dan immers de verrassing dat ze hiervoor geen pensioen krijgenĖ ook al werden ze destijds hiervan wel op de hoogte gesteld door hun sociaalverzekeringsfonds. De verrassing wordt er dan nog des te groter op wanneer ze vaststellen dat deze periode niet meetelt voor de voorwaarden van het vervroegd pensioen. Hierdoor kunnen ze soms pas een jaar of zelfs een paar jaar later met pensioen gaan. Een zeer beperkt aantal zelfstandige die een vrijstelling van bijdragen gevraagd en gekregen hebben gelet op hun tijdelijke moeilijke financiŽle situatie lopen hierdoor zelfs het minimumpensioen mis. Deze periode telt immers ook niet mee voor de jaren minimumpensioen, waarvan de voorwaarde is dat er minstens 30 jaren loopbaan moeten zijn als zelfstandige of werknemer.

Tip 1 van de Ombudsman Pensioenen
De Ombudsman Pensioenen wijst zelfstandigen in een tijdelijke moeilijke financiŽle of economische situatie op andere mogelijkheden dan het vragen van een vrijstelling van bijdragen zodat ze later toch pensioenrechten openen: een uitstel van betaling van de bijdragen met ťťn jaar vragen of vragen voorlopig verminderde bijdragen te betalen wanneer ze een omzetdaling kunnen aantonen. Indien toch een vrijstelling van bijdragen gevraagd en verkregen werd gelet op de tijdelijke moeilijke financiŽle situatie wijst de Ombudsman Pensioenen erop dat de bijdragen nog altijd binnen de 5 jaar kunnen geregulariseerd worden: dan moet daarvoor wel een afkooppremie betaald worden.

Meer ten gronde heeft de Ombudsman Pensioenen bedenkingen bij de solidariteit van dit systeem en stelt zich de vraag of de pensioenverzekering op dit punt niet eerder aansluit bij een klassieke verzekering dan bij een sociale verzekering. Met andere woorden, enkel wie bijdragen betaalt is verzekerd; hierbij speelt het probleem van selectie en anti-selectie: de meest bedreigden- zij die zich tijdelijk in een financieel moeilijke situatie bevinden- krijgen de mogelijkheid zichzelf uit te sluiten van de pensioenverzekering: ze hebben niet het geld om de bijdragen te betalen en ďkiezenĒ er dus voor zich gedurende deze periode niet te verzekeren voor hun pensioen.

De Ombudsman Pensioenen stelt zich derhalve de vraag of een echte sociale verzekering niet een verzekering is waarbij iedereen verplicht is aan te sluiten en bijdragen te betalen. Wie echt zijn bijdragen niet kan betalen- en dit dient volgens de Ombudsman Pensioenen grondig onderzocht te worden!- zou dan toch verzekerd blijven op basis van het solidariteitsprincipe.

Een werknemer die tijdelijk werkloos is ingevolge de coronacrisis bouwt voor de periode tijdelijke werkloosheid pensioenrechten op, dit op basis van het loon van het loopbaanjaar dat tijdelijke werkloosheid voorafgaat. Hij lijdt dus geen pensioenverlies. Ook telt de periode tijdelijke werkloosheid mee om na te gaan of hij voldoende jaren heeft om vervroegd met pensioen te gaan.

Een zelfstandige die zijn zaak tijdelijk heeft moeten stopzetten ingevolge de coronacrisis en het tijdelijk financieel moeilijk heeft, krijgt een overbruggingsrecht, doch hij moet in principe sociale bijdragen blijven betalen. Als de zelfstandige het vraagt en het wordt hem toegestaan geen bijdragen te betalen dan bouwt hij geen pensioenrechten op. Deze periode telt ook niet mee om na te gaan of hij vervroegd met pensioen kan gaan. De Ombudsman Pensioenen stelt zich de vraag of deze twee categorieŽn van personen zich niet in een vergelijkbare situatie bevinden en dus gelijk zouden moeten behandeld worden. Hij baseert zich hiervoor op een uitspraak van de arbeidsrechtbank van Hoei van 10 december 2010 die de uitsluiting van pensioenopbouw voor een zelfstandige in tijdelijke moeilijke financiŽle of economische situatie vergelijkbaar vond met een werkloze werknemer. De rechtbank oordeelde immers dat ook al is er een legitiem doel voor het verschil in behandeling, met name het budget van de pensioenverzekering van de zelfstandigen, het nadeel voor de zelfstandigen te groot is in vergelijking met de omvang van de besparingen ten voordele van de pensioenverzekering van de zelfstandigen. De rechtbank oordeelde bijgevolg dat het gelijkheidsbeginsel geschonden was.

2)Ben je na 65 jaar nog aan het werk zonder het pensioen op te nemen en ben je langer dan 6 maanden ziek ten gevolge van corona, vraag je pensioen tijdig aan!

Uit een onderzoek van de Universiteit van Hasselt en Maastricht blijkt dat heel wat coronapatiŽnten vaak lang met klachten kampen (vermoeidheid, druk op borst, spierpijn) waardoor ze (nog) niet kunnen werken. Daarom wijst de Ombudsman Pensioenen zich baserend op gelijkaardige klachten uit het verleden van langdurige zieken die ouder zijn dan 65 jaar en geen pensioen genieten op het volgende.

Heb je corona gekregen en ben je dus ziek na de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) en heb je op 65 jaar verzaakt om jouw pensioenrechten te laten berekenen omdat je toch niet met pensioen wou gaan daar je zo nog verder pensioenrechten wenste op te bouwen: let dan op! Ben je ouder dan 65 jaar dan kan je maar gedurende 6 maanden een ziekte-uitkering krijgen. Nadien ben je genoodzaakt Ė indien je tenminste niet zonder sociale uitkering wenst te vallen- toch met pensioen te gaan.

Tip 2 van de Ombudsman Pensioenen
De Ombudsman Pensioenen wijst erop dat een aanvraag voor een rustpensioen als werknemer of zelfstandige ten vroegste ingaat de maand volgend op de aanvraag. Vraag dus op tijd het rustpensioen aan (in de zesde maand ziekte) wanneer je na 65 jaar verder werkte zonder jouw pensioen op te nemen zodat je niet in een periode verzeild geraakt zonder sociale uitkering (ziekte of pensioen).

3)Papieren fiscale fiche niet gekregen door problemen in de drukkerij ten gevolge van corona bel gratis 1765 en je krijgt de fiscale fiche

De Ombudsman Pensioenen suggereerde een paar jaar geleden aan de pensioendienst wanneer er zich een speciale situatie voordoet waardoor ze verwachten heel wat telefoons te krijgen, hiervan onmiddellijk melding te maken via een gesproken boodschap op de pensioenlijn 1765. Zo moeten gepensioneerden niet lang aan de lijn hangen tot een medewerker hen te woord kan staan en het probleem uitleggen. Gezien de coronacrisis was de verzending van een papieren fiscale fiche aan alle gepensioneerden niet haalbaar omdat de social distancing in de drukkerij niet kon gegarandeerd worden. De beperking van het aantal te verzenden fiches was een mogelijke piste om dit probleem op te lossen. In samenwerking met de FOD FinanciŽn heeft de pensioendienst beslist om de papieren fiscale fiches enkel te sturen aan de gepensioneerden die hun fiscale aangifte nog op papier indienden. Er werd van uitgegaan dat de personen die reeds eerder ervoor opteerden om hun fiscale aangifte digitaal te doen ook de mogelijkheid hebben om hun fiscale fiches digitaal te raadplegen via ďMypensionĒ.

De keuze om digitaal te gaan op fiscaal vlak werd op die manier doorgetrokken naar het pensioendossier. Tevens ging de pensioendienst in op de suggestie van de Ombudsman Pensioenen om bij een speciale situatie waardoor ze verwachten heel wat telefoons hiervan melding te maken via een gesproken boodschap op de pensioenlijn 1765. Er werd melding gemaakt dat niet alle papieren fiscale fiches konden verstuurd worden ingevolge de coronacrisis. Het keuzemenu op de pensioenlijn 1765 werd aangepast. Via optie 4 waarbij men zelf het Rijksregisternummer moet invoeren, zonder dat men moet wachten tot men iemand aan de lijn krijgt, kan men een papieren fiscale fiche bekomen. Belangrijk is wel op te merken dat de fiscus van de pensioendienst in alle gevallen de gegevens op de fiscale fiche staan ontvangen heeft. De fiscale fiche dient dus enkel ter controle.

Tip 3 van de Ombudsman Pensioenen
Papieren fiscale fiche niet gekregen door problemen in de drukkerij ten gevolge van corona bel gratis 1765 en je krijgt de fiscale fiche

Wat kan de Ombudsman Pensioenen zoal doen voor gepensioneerden in het kader van de coronacrisis. Een paar voorbeelden:

*Een gepensioneerde die in het buitenland woont ontvangt in januari en februari 2020 (dus vlak voor het uitbreken van de coronacrisis) geen pensioen meer van de pensioendienst overzeese sociale zekerheid van de Rijksdienst voor sociale Zekerheid. In het kader van de controle op de onterechte betaling van pensioenen aan overleden personen werd hem een levensbewijs toegestuurd dat hij moest laten invullen bij een bevoegde lokale overheid (gemeente, ambassade, politie,..) teneinde aan te tonen dat hij nog in leven was. Gezien de coronacrisis zat hij geblokkeerd in een ander land. Door bemiddeling van de Ombudsman werd een foto van de gepensioneerde met zijn identiteitskaart en de krant van de dag in de hand aanvaard om het pensioen voorlopig opnieuw in betaling te stellen. Natuurlijk blijft vereist dat later- wanneer dit terug mogelijk is- het door de lokale overheid ingevulde levensbewijs moet nagestuurd worden, wat ook gebeurde.

*Een rustpensioen kan je niet samen genieten met een ziekte-uitkering. Een toekomstig gepensioneerde wenst zijn ziekte-uitkering stop te zetten om zo zijn rustpensioen te bekomen. Hiervoor diende hij een document ter bevestiging dat zijn ziekte-uitkering werd stopgezet te laten invullen bij zijn mutualiteit. De mutualiteit diende tevens te checken of er eventueel bedragen moesten teruggestort worden door de toekomstig gepensioneerde aan de mutualiteit indien hij reeds voor een periode van pensionering ziekte-uitkeringen zou gekregen hebben. Doch de toekomstig gepensioneerde kon de mutualiteit niet bereiken ingevolge de coronamaatregelen (quarantaine). Gezien de coronacrisis hanteert de pensioendienst een klantvriendelijke houding en neemt in dergelijke gevallen rechtstreeks contact op met de mutualiteiten. Doch vermits de mutualiteit niet snel schriftelijk bevestigde aan de pensioendienst dat de ziekte-uitkering was stopgezet werd na bemiddeling door de Ombudsman Pensioenen teneinde te vermijden dat de gepensioneerde niet zonder inkomen zou zitten, zijn rustpensioen onmiddellijk voorlopig betaalbaar gesteld. De schriftelijke bevestiging dat de ziekte-uitkering was stopgezet werd nadien nagestuurd.

Minister nam een aantal maatregelen om negatieve impact op pensioenen te vermijden

Tot slot brengt de Ombudsman Pensioenen nog onder de aandacht dat de Minister van Pensioenen een aantal maatregelen genomen heeft om een negatieve impact op pensioenen te vermijden in de strijd tegen corona.

Zo mag het beroepsinkomen dat iemand verwerft omdat hij deelneemt aan de strijd tegen het coronavirus van 1 maart tot 30 juni niet leiden tot de vermindering van zijn pensioen ťn mag gedurende deze periode een pensioen samen genoten worden met bepaalde sociale uitkeringen bekomen ten gevolge van corona: zo mag het pensioen samen genoten worden met werkloosheidsuitkeringen ten gevolge van corona. Ook mag het samen genoten worden met een ziekte-uitkering en een overbruggingsrecht ten gevolgde van corona. Al kunnen de bedragen van deze uitkeringen in bepaalde gevallen wel beperkt worden.

Bij de inkomensgarantie voor ouderen (een sociale bijstandsuitkering voor 65 plussers met een laag pensioen die maar over beperkte financiŽle middelen beschikken) wordt gedurende deze periode ook geen rekening gehouden met het beroepsinkomen dat iemand verwerft in de strijd tegen het coronavirus of met elke andere vergoeding als compensatie voor het verlies aan inkomsten of bijkomende kosten ten gevolge van corona.

Hoe de Ombudsman Pensioenen contacteren?

Voor klachten over jouw wettelijk pensioen die niet opgelost raken bij de pensioendiensten kan je aankloppen bij de Ombudsman Pensioenen via het e-mailadres klacht@ombudsmanpensioenen.be.

Schrijven kan je naar Ombudsdienst Pensioenen, WTC III, Simon Bolivarlaan 30 bus 5 te 1000 Brussel.


De impact van de coronacrisis op de pensioenvorming

Op woensdag 27 mei om 17 uur organiseert de KU Leuven het actualiteitscollege ďDe impact van de coronacrisis op de pensioenvormingĒ.

Eťn van de gastdocenten is de Ombudsman Pensioenen, Tony Van Der Steen. Hij zal stilstaan bij de impact van de coronacrisis op de wettelijke pensioenen en de Inkomensgarantie voor ouderen. Tevens geeft hij toelichting bij een aantal klachten die hij als ombudsman ontving en die gelet op de coronacrisis nu weer actueel zijn.

Dit college kan gratis online via skype gevolgd worden. Inschrijving is mogelijk via deze link


Het corona-virus heeft ook gevolgen voor de werking van de Ombudsdienst Pensioenen.

Mondelinge afspraken op kantoor in Brussel en op de zitdag te Gent zullen voorlopig niet kunnen doorgaan.

Wij blijven uiteraard op werkdagen ťn van 09:00 tot 12:00 uur bereikbaar op het nummer +32 2 274 19 80.

Hebt u klachten in tweede lijn over de werking en de handeling van de wettelijke pensioenadministraties, dan krijgen we die liefst via het klachtenformulier op onze website ofwel via het e-mailadres: klacht@ombudsmanpensioenen.be

U kunt ook nog steeds schriftelijk bij ons terecht, doch de behandeling van een brief kan iets meer tijd in beslag nemen.


Het jaarverslag 2019 is er. Het werd in een nieuw kleedje gestoken.

Hieronder kan je het doorbladeren. Downloaden geheel of per hoofdstuk kan je hier.


2020corona

Coronavirus: ombudsmannen blijven tot uw dienst

De Belgische ombudsmannen herinneren u er aan dat hun diensten altijd voor u beschikbaar zijn.

Ons land, net als de rest van Europa en ook ver daarbuiten, beleeft momenteel een grote gezondheidscrisis.

Onze gewoontes zijn op hun kop gezet en onze levenswijze is veranderd door de sociale afzondering die de federale regering ons NOODZAKELIJKERWIJS oplegt.

Meer dan ooit nodigen alle ombudsmannen, net als alle overheden en de medische wereld, u uit om de maatregelen tegen de verspreiding van het virus nauwgezet te volgen.

Om op de hoogte te blijven van de evolutie van de situatie, raden wij u aan om regelmatig de website www.info-coronavirus.be/nl/ te raadplegen. Als u nog vragen heeft, kunt u bellen naar 0800 14 689. De lijnen zijn tijdens de week open tussen 8 uur en 20 uur en in het weekend tussen 10 uur en 20 uur.

De Belgische ombudsmannen herinneren u er ook aan dat hun diensten altijd voor u beschikbaar zijn. Hoewel beperkter en in de huidige moeilijke omstandigheden, ook zijn we aan huis gekluisterd, gaat het leven door en zorgen de openbare diensten ervoor dat ze beschikbaar blijven.

Als u een probleem ondervindt of in geval van een geschil, doe dan een beroep op de bevoegde ombudsman. Om de ombudsman te vinden die u kan helpen, ga naar www.ombudsman.be.

Blijf thuis en red levens! We rekenen op u!


Alle nieuws
Top